Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring Massagepraktijk Duman

Massagepraktijk Duman streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken
Hieronder treft u een overzicht van de gegevens die wij kunnen verzamelen en verwerken:
• NAW gegevens;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Gegevens betreffende uw gezondheid; (worden niet opgeslagen, alleen voorafgaand mondeling naar geinformeerd, denk hierbij aan medische condities, allergieën en aandachtspunten)
• IP-adres in geanonimiseerde vorm.

Doeleinden van gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Het aanmaken en bijhouden van uw persoonlijke dossier t.b.v. reserveringen;
• Het inplannen of verzetten van een afspraak;
• Het uitvoeren van de behandeling;
• Het uitvoeren van de betaling;
• Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Sommige categorieën persoonsgegevens die we verzamelen, kwalificeren we als ‘bijzondere gegevens’, op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ten behoeve van de massagebehandeling kan bijvoorbeeld bij de intake gevraagd worden naar uw medische achtergrond en hierin hebben wij een beroepsgeheim. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Bijzondere gegevens gebruiken we alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan of met uw toestemming. Wij slaan uw medische gegevens nergens op en zullen bij elke nieuwe behandeling er opnieuw naar vragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Massagepraktijk Duman. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Massagepraktijk Duman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden
Massagepraktijk Duman deelt uw persoonsgegevens nooit met derden ten behoeve van commerciële doeleinden.
Wij delen uw persoongegevens uitsluitend met partijen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die uw persoonsgegevens inzien en/of verwerken in onze opdracht (zoals de boekhouder of de beheerder van de website), sluiten wij een duidelijk overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Massagepraktijk Duman blijft hierbij verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo hebben wij onze website beveiligd met een slotje. Dit betekent dat uw gegevens, die u verstuurd via de website, versleuteld naar ons worden verstuurd. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de praktijk worden in de cloud opgeslagen en achter slot en grendel (2 staps verificatie paswoord) bewaard.

Cookies
Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op de pc, tablet of smartphone van de bezoeker. Massagepraktijk Duman gebruikt functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om de site te laten werken. Om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren, maken we gebruik van analytische cookies. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies naar wens aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit kunt u nalezen in de handleiding van uw browser.

Klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens
vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens. Maar liever hebben wij dat u rechtstreeks contact met ons op neemt.

Wijzigingen in onze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens Massagepraktijk Duman
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:
• E-mailadres info@rustmassage.nl;
• Telefoonnummer +31634051451.